36 46 01 01 // gjf@gjf.dk

Vedtægter

Vedtægter for Gabriel Jensens Ferieudflugter

§ 1

Fondens navn er “Gabriel Jensens Ferieudflugter”.

§ 2

Fonden har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 3

Fondens formål er at arrangere sommerferieaktiviteter og udflugter for københavnske skoleelever, som må tilbringe ferien eller dele deraf i København.

Fondens formål er således at videreføre de aktiviteter, der blev påbegyndt ved stiftelsen i 1901 af Gabriel Jensens Ferieudflugter således, at disse vedtægter ikke er udtryk for en nystiftelse af en fond, men udelukkende for at opfylde kravene i fondsloven af 1985.

§ 4

Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen kr. 250.000 pr. 31.12.2003, hvilken kapital dels er indbetalt kontant, dels i form af indskud af aktiver i henhold til den vedhæftede balance pr. 31.12. 2003, udfærdiget af Dansk Revision Frederiksberg.

Fondens frie reserver udgør pr. 1/1 2004 kr. 3.234.661, og disse forøges med, hvad der tilfalder fonden ved arv, gave og lignende samt med de henlæggelser, der bestemmes ved hvert års regnskabsaflæggelse.

§ 5

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

For fondens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende formue.

Fonden ledes af en bestyrelse på mindst 4 og højst 7 medlemmer.

I bestyrelsen skal Københavns Kommune og Københavns Lærerforening være repræsenteret ve henholdsvis skolernes øverste administrative chef og lærerforeningens formand eller en af dem udpeget person fra forvaltning eller forening.

Fondens bestyrelse supplerer sig selv.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand, og en af disse skal være lærerorganisationens repræsentant. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager i mødet. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme, eller hvis formanden ikke er tilstede, næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen træder sammen når formanden, næstformanden eller 2 medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen skal afholde mindst et møde årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for sit virke.

§ 7

Til varetagelse af fondens drift ansætter bestyrelsen en forretningsfører, som forestår den daglige ledelse og regnskabsaflæggelse.

Forretningsføreren skal ved varetagelse af hvervet følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter dispositionens art er af vidtrækkende betydning. Den daglige leder skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af de fastsatte retningslinier herfor, og at administrationen foregår på betryggende måde. Der udarbejdes for det følgende år et budget, der skal godkendes af bestyrelsen.

Den daglige leder ansætter og afskediger det fornødne personale. Nærmere bestemmelser om fondens virksomhed og aflønning m.v. fastsættes af bestyrelsen.

§ 8

Fonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 9

Fondens midler skal anbringes efter de regler, der er fastsat om anbringelse af fondes midler.

§ 10

Årets overskud anvendes, efter fradrag for administrationsomkostninger, til fondens formål. Bestyrelsen er dog berettiget til at henlægge indtil 25% af årets overskud til konsolidering af formuen.

Både den frie del af fondens kapital, der overstiger grundkapitalen på kr. 250.000, og midler, der tilgår fonden, kan af bestyrelsen anvendes til uddeling eller vedligeholdelse/anskaffelse af fast ejendom, der påtænkes anvendt inden for fondsformålet. Også for sådanne midlers vedkommende er bestyrelsen berettiget til at henlægge op til 25% af midlerne til konsolidering af formuen.

§ 11

I det omfang bestyrelsen med fondsmyndighedernes godkendelse skulle beslutte at opløse fonden, skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med fondens formål til andet feriearbejde for københavnske skoleelever.

Bestyrelsen kan , når 2/3 stemmer herfor, foretage ændringer i denne vedtægt.

Fondsmyndigheden kan efter indstilling fra bestyrelsen tillade, at vedtægten ændres jfr. fondslovens § 32.

Vedtaget på bestyrelsens møde den 7. juni 2006.